INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
       Handicap
       Indretning
       Ledelinier

Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

 

Indretning skaber tilgængelighed


Kilde: www.sbi.dk

Indgangen

Indgangen skal kunne bruges af alle og være let at lokalisere. Derfor skal den:

 • Være velbelyst og tydeligt markeret – for eksempel ved hjælp af belægningsskift og retningsbestemt, ikke-blændende belysning.
 • Have et plant areal foran indgangen på mindst 1,5 x 1,5 meter målt fra dørens hængselsside. Hvis døren åbner udad, skal bredden langs bygningsfacaden være 1,7 meter.
 • Indgangspartiet skal være i samme niveau som gulv i vindfang/entré eller elevator.
 • Indgangspartiet skal have en belægning af fast og skridhæmmende materiale.
 • Hvis der fra indgangspartiet er niveauforskel til adgangsvej eller fortov, skal forskellen udlignes af en rampe.
 • Indgangspartiet bør være overdækket mindst 1,5 x 1,5 meter, som svarer til det niveaufrie indgangsareal. Det anbefales desuden at etablere en overdækket plads i umiddelbar nærhed til f.eks. minicrosser eller kørestol.
  Ved siden af indgangsdøren bør der være en bænk eller taskehylde, så man kan sætte ting fra sig, mens man åbner døren.
 • Ved alle bygninger skal man kunne køre til hovedindgangen med taxa, ambulance og vogne med invalideskilt.
 • Dørtrin må højst være 25 mm.
 • Glasdøre og glasfacader skal være markerede.
 • Anvend hårde tynde måtter (også særlige kortluvede kokosmåtter), der ligger fast, eller skraberiste (”elefantriste”) med åbninger på indtil 10 x 20 mm eller en diameter på højst 20 mm.
 • Undgå skraberiste af strækmetal – af hensyn til fører- og servicehunde.
 • Måtter og skraberiste skal forsænkes til niveau.

Ramper

 • Niveauforskelle over 3 centimeter skal udlignes ved hjælp af ramper.
 • Niveauforskelle må ikke komme uvarslede.
 • Ramper skal kunne bruges af alle og være bekvemme at færdes på.
 • Ramper må ikke være stejlere end 1:20, så en kørestolsbruger med almindelig håndkraft kan køre op ad rampen. En hældning på 1:20 betyder, at for hver meters stigning skal rampen være 20 meter lang.
 • Ramper kan suppleres med trapper.
 • Indvendige ramper må ikke have sidehældning.
 • Indvendige ramper skal være mindst 1,5 meter brede. (Eneste undtagelse fra breddekravet gælder i boliger til eget brug, hvor bredden skal være mindst 1,3 meter. På korte strækninger, uden knæk, kan accepteres en bredde på 1 meter).
 • Før og efter rampen skal der være en vandret plads eller repos på mindst 1,5 x 1,5 meter. For hver 10 meter skal der være en vandret repos på mindst 1,5 meters længde.
 • Start og slut på rampen markeres med et opmærksomhedsfelt i 0,9 meters dybde, som kontrasterer både materialer og farver.
 • Belægningen skal være jævn, fast og skridhæmmende, såvel i våd som tør tilstand.
 • Ramper skal sikres med rækværk, håndlister, afmærkning og hjulværn (hjulværn placeres i højden 0,15-0,20 m).
 • Ramper skal være velbelyste.
 • Undgå sneglatte eller våde ramper f.eks. ved hjælp af varme i belægningen.
 • Hvis hældningen er mindre stejl end 1:25, taler man ikke om ramper, men om udligning i terræn. Det betyder, at der her ikke stilles krav om håndlister, bredder eller reposer.Belægninger

"Bæreevne og overfladehårdhed skal være tilstrækkelig til at modvirke hjuls, stokkes og fodtøjs nedsynkning og sikre en lav rulle- og gangmodstand."
En belægning er god, hvis den er sikker at bevæge sig på, giver god fremkommelighed og har informationsgivende egenskaber for synshandicappede.

 • Overfladen skal være jævn, overfladehård og skridsikker - også i vådt føre.
 • Store flader bør ikke kunne give genspejlinger.
 • Brønddæksler eller lignende bør ikke placeres på gangarealer. Hvis det er nødvendigt at placere dem her, må de ikke kunne genere stokke og kørestolshjul.
 • Gangarealer har ofte en sidehældning af hensyn til afvanding, men hældningen må højst være på 1:40, dvs. 25 mm pr. meter. En ru overflade er også med til at sikre en god afvanding.
 • Belægningen og dens farve skal være modstandsdygtig over for slid, lyspåvirkning og patinering.
 • Undgå bløde og langluvede overflader (eksempelvis kokosmåtter og tæpper).
 • Farve og kontrast: En lys belægning og mørk taktil (følbar) belægning kan anbefales. Undgå for mange forskellige materialer og tilfældige farveskift.
 • Overfladestruktur: Blandt andet i form af taktile markeringer til information og advarsel om retningsændring o.l. (billedet herunder).
 • Lydgengivelse: En god akustik medvirker til, at synshandicappede lettere kan orientere sig i miljøet. Som modsætning kan en lang efterklangstid eller et ekko gøre det svært at orientere sig.

"Friktion og overfladeruhed skal være tilstrækkelig til at sikre mod, at fodtøj og stok glider, også i vådt føre eller ved mindre perfekt renholdelse. Ruheden skal tillige sikre en god overfladeafvanding. Belægningen bør give mulighed for, at retning kan føles gennem fodtøj og stok (taktile egenskaber)."Dansk Standard: "Udearealer for Alle".

Belægningstyper udendørs

 • Asfalt: God belægningstype.
 • Betonfliser: Fliser uden store affasninger er en god belægningstype.
 • Brosten/chaussésten: En belægning med brosten/chaussésten skal suppleres med en eller flere gangbaner med jævn, plan belægning i mindst 0,8 meters bredde. Materialet kan eksempelvis være cementfliser, uden for store affasninger, eller bordursten.
 • Bordursten og andre natursten: Natursten med plane overflader (hvor fugebredden højest er 20 mm) lever op til kravene i de fleste situationer.
 • Fast grus: En stabil grusbelægning skal være jævn og hårdtstampet.
 • Riste: På ramper og andre steder, hvor der anvendes riste, må hullerne af hensyn til stokkebrugere ikke være større end 10 gange 20 mm eller 20 mm i diameter. Undgå strækmetal af hensyn til førerhunde/servicehunde.

Belægningstyper indendørs

 • Gulvbelægninger skal være plane, faste og skridhæmmende. Dette gælder især på ramper, trapper, i elevatorer og på gulvflader, der jævnligt bliver våde.
 • Belægning på trappetrin bør være i kontrasterende farve til den øvrige belægning i rummet.
 • Undgå brogede og komplicerede mønstre i belægningen, da det kan give synshandicappede problemer med at orientere sig.
 • Undgå skinnende gulvbelægning, idet den reflekterer lys og giver indtryk af, at gulvet er glat. Anvend matte overflader.
 • Et vådt gulv tørrer hurtigere, hvis der er varme i gulvet.
 • Gulvbelægning bør kontrastere væggens farve. Som minimum skal fodpanelet have en kontrastfarve for at angive, hvor gulvet slutter.
 • Undgå mørke partier i gulvfladen, som kan give synshandicappede og demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle.