INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

Kunstlys 


Artiklen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.
 
 
Kunstlyset kan enten supplere eller helt erstatte dagslyset. I begge tilfælde bør lyssætningen tilrettelægges med omhu og i forhold til de forskellige funktioner. Såvel aktivitetsrum som bifunktionsrum kræver kunstlys tilrettelagt med omtanke. I aktivitetsarealer er der standarder og regler, der skal følges, men derudover bør man overveje, hvilke stemninger og oplevelser, man vil skabe i rummet. I ophold, omklædning og møderum er der ikke de samme krav til belysninger, men igen er det vigtigt at være opmærksom på, at den belysning, man vælger, i høj grad skaber rummet og sætter en særlig stemning. For at finde ud af hvilke løsninger, der generelt er relevante i din hal skal du gå til analysen under ’hvad’.
Hvis du vil gå direkte til løsninger, kan de ses her

Valg af belysningsprincip
Placeringen af armaturet er af stor betydning for hallens lysfordeling og idrætsudøverens visuelle forhold. Er armaturerne placeret højt eller lavt, eller hænger de i et mønster/grupper der tilgodeser idrætsgrenens synsretning? Begge forhold er vigtige for, hvorvidt hallen bliver mere eller mindre vellykket og brugbar.
 
Belysningen kan være direkte eller indirekte alt afhængig af, om lyset kommer fra et nedadlysende armatur eller et opadlysende armaturer. Typisk giver det opadlysende armatur en jævnere lysfordeling, med et diffust lys og blød skyggetegning. I modsætning giver det nedadlysende armatur, alt efter armaturernes placering og udstrålingskurver, en mere præcis og hård skyggetegning.
 
At skabe særlige stemninger er i lige så høj grad afhængig af valg af belysningsprincip. Typisk vil det opadlysende armatur, der indirekte belyser rummet, skabe en let og elegant stemning. Hvorimod det nedadlysende armatur kan skabe en mere dynamisk og dramatisk stemning. Men de efterfølgende valg vedrørende lysfordeling, lysfarve, armaturplacering, armaturdesign, etc. er helt afgørende for, om den særlige stemning opnås. Forsøg og fantasi er gode medspillere i tilrettelæggelsen af stemningsrum. 
 

Valg af lyskilde

Der findes 3 hovedkategorier af lyskilder: Temperaturstrålere, luminicensstrålere og lysdioder.
Hver af de tre kategorier har forskellig lysfarve, farvegengivelse, og samspil imellem energiforbrug/udbytte og økonomi. Det er væsentlige forhold, der bør overvejes nøje og ses i tæt sammenhæng med de funktioner, den enkelte hal ønsker at understøtte.
Lysfarven måles i kelvingrader (K), hvor en varm lysfarve har en lav farvetemperatur og en kold lysfarve en høj farvetemperatur.
Farvegengivelse angives i et Ra- indeks fra 0-100, hvor 100 er den bedste farvegengivelse. Energi/økonomi er en sammenstilling af lysudnyttelse (lm/W), levetid (timer) og pris.
Dilemmaet ved valg af lyskilde ligger imellem effektiviteten og farvegengivelsen. Det handler om at finde en løsning, der både er økonomisk rentabel og tilgodeser et godt visuelt miljø. En god farvegengivelse er til alle tider bedst både i forbindelse med at kunne genkende modstandere fra medspillere og få en oplevelse af rummet som et behageligt sted at være.
De enkelt idrætsgrenes specifikke krav er angivet i DS/EN 12193 ”Lys og belysning – Sportsbelysning”.
Temperaturstråler:
Glødelamper, halogenlamper, lavvolthalogen.
Det karakteristiske ved temperaturstråler er, at de gengiver spektret kontinuerligt, dvs. at farvegengivelsen er god og minder mest om dagslyset. 
Deres fordele er, at de kan tændes og slukkes ofte, kan dæmpes og er gode at lave lysstyring med. Men de har kort levetid, har stor varmeafgivelse og er spændingsfølsomme. Dvs. at de er forholdsvise uøkonomiske til oplysning af store arealer men gode i mindre områder, hvor der stilles krav til farvegengivelsen.
Luminicensstråler:
Lysstofrør, kompaktlysstofrør, lavenergilamper, kviksølvslamper, lavtryksnatrium, højtryksnatrium, metalhalogen.
Det karakteristisk ved luminicenstråler er, at de kun kan gengiver dele af farvespektret, hvorfor man skal være særlig opmærksom på den pågældendes lyskildes specifikationer og sætte dem i relation til hallens aktiviteter. 
Deres fordel er, at de generelt har et høj lysudbytte og lang levetid, hvilket betyder, at de er meget økonomiske i brug, især til oplysning af meget store arealer.
Lysdioder:
En lille halvlederchip, der udsender lys, når der sendes strøm igennem den. En ny teknologi, der er i en rivende udvikling.
Lysdiodernes fordel er, at de er små og holdbare. De kan anvendes til mange forskellige formål og bliver på nuværende tidspunkt brugt som effektbelysning, i markeringsarmaturer, i billygter, og i spot. Da lyskilden er lille, er dens potentiale, at den kan indbygges i selv meget små enheder.
De enkelte lysdioder kan endnu ikke produceres med ensartet farvegengivelse, ligesom lysudbyttet endnu ikke er særlig effektivt. Men da lysdioderne er en ny teknologi, der til stadighed udvikles, vil man formodentlig inde for de nærmeste år se mange nye tiltag.


Valg af armatur

Fordelingen af lyset i en idrætshal er helt afhængig af armaturets udformning, størrelse, placering og antal. Det er derfor væsentlig først at gøre sig klart, hvordan man ønsker lyset fordelt i rummet. Lysfordelingen skal ses i relation til de aktiviteter, man ønsker at understøtte og den stemning, man ønsker at skabe. Hvad enten man ønsker en jævn eller varieret lysfordeling, kan den opnås på mange forskellige måder. Et stort bredstrålende armatur kan fordele lyset jævnt selv ved brug af forholdsvis få armaturer. Et lille smalstrålende armatur kan ligeledes skabe en jævn lysfordeling, når bare der er placeret mange armaturer nok. Med ethvert armatur følger en teknisk beskrivelse af bl.a. dets udstrålingskurve. Et armatur skal ses i sammenhæng med sine omgivelser. Er baggrunden for mørk i forhold til armaturet, kan der opstår blændingsproblemer. Derfor bør baggrund og armatur ikke have for stor forskel i lyshed. De enkelt idrætsgrenes specifikke krav er angivet i DS/EN 12193 ”Lys og belysning – Sportsbelysning”.