INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Akustik i idrætshaller

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

De akustiske forhold i idrætshaller skal behandles med omtanke såvel af hensyn til de enkelte brugeres behov for akustisk udfoldelse og kommunikation, som af hensyn til den nødvendige lydmæssige dæmpning eller adskillelse, som forskellige samtidige aktiviteter kan fordre.
 
I forbindelse med nyindretninger og ombygninger af idrætshaller åbner der sig på den ene side en række muligheder for at forbedre eventuelle utilfredsstillende akustiske forhold, men ofte vil ønsker om nyindretninger også medføre en række nye akustiske udfordringer. I særdeleshed skal ønsker om større rumlig åbenhed og samtidige aktiviteter under samme tag, følges op af en vurdering af de akustiske muligheder, foranstaltninger og eventuelle begrænsninger.
 
I forbindelse med nyindretninger af idrætshaller vil den akustiske vurdering kunne omfatte overvejelser og behandlinger af følgende emner:
 

  • Lydisolation
  • Lydregulering
  • Støjforhold
  • Lydanlæg

 
De enkelte emner bør behandles udfra de aktuelle ønsker og behov vedrørende de fysiske forhold, altså indretning og planløsning, men også udfra hallens eller idrætsanlæggets prioriteringer vedrørende de aktiviteter som bygningen skal danne rammen om. De forskellige aktiviteter adskiller sig ikke blot ved, at være støjende i meget varierende grad, men også ved deres individuelle behov for akustisk eller elektrisk forstærket kommunikation, samt i hvilket grad de er følsomme overfor uvedkommende baggrundsstøj.
 
Nogle idrætspræstationer optimeres via en tydelig og klar akustisk kommunikation med et lavt baggrundsstøjniveau og en god taleforstålighed, mens andre er betinget af elektronisk forstærket, musikalsk ledsagelse som et bærende element i den fysiske aktivitet.
 
For næsten alle aktiviteter, såvel idrætsaktiviteter, teater som koncertarrangementer, gælder det imidlertid om at opnå en høj grad af akustisk dæmpning, altså en lav efterklangstid. Kun eventuelle anvendelser til klassiske musikarrangementer trækker i den anden retning,- altså mod mindre akustisk dæmpning og derved en længere efterklangstid.
 
Den ønskede høje grad af akustisk dæmpning giver dels bedre betingelser for kunne kommunikere klart og tydeligt såvel akustisk som ved hjælp af højttaleranlæg, og dels øges afstandsdæmpningen således at eventuelle samtidige aktiviteter i mindre grad vil forstyrre hinanden, end hvis hallen var mere klangfuld og dermed støjende.
 
Et lydabsorberende loft er normalt en betingelse for at opnå tilstrækkelig lydabsorption og en tilfredsstillende lav efterklangstid i en sportshal. Imidlertid bør lydabsorptionen i loftet suppleres med et vist omfang af lydabsorption placeret på væggene.
Vægabsorptionen skal såvel reducere omfanget af gentagne lydrefleksioner mellem væggene nede i opholdszonen som de generende ekkofænomener der ofte forekommer i rektangulære sportshaller, hvor al lydabsorption er placeret i loftet.
 
 
 
Ved almindelige, simple beregninger af efterklangstider forudsættes et diffust lydfelt, dvs. at de lydabsorberende overflader er jævnt fordelt på hallens overflader. Med helt lydreflekterende vægge vil lyden imidlertid uhindret kunne reflekteres mellem disse og dette vil medføre en forlængelse af efterklangstiden i forhold til den beregnede værdi.
 
Med henblik på en mere nøjagtig beregning af hallernes akustiske forhold udføres typisk akustiske beregninger i en 3D-computer model af hallen, hvori der tages hensyn til rummets geometri, placeringen af lydreflekterende og lydabsorberende overflader samt overfladestrukturen. Resultaterne af sådanne beregninger svarer erfaringsmæssigt meget bedre overnes med virkeligheden.