INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

Facader og vægge

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

Lydisolation  

Facaden skal sikre en tilfredsstillende lydmæssig adskillelse mellem hallen og omgivelserne. Normalt vil aktiviteterne i hallen ikke være generet af udefrakommende støj. Derimod skal det sikres, at Miljøstyrelsens krav til ekstern støj til eventuel nabobeboelse kan forventes sikret også i tilfælde af særlige arrangementer med elektrisk forstærket musik.
 
Tunge facader vil normalt sikre en tilfredsstillende lydisolation mod nabobebyggelse.
 
Lette facader med eksempelvis ståltrapezplader eller glaspartier vil yde en væsentlig ringere lydisolation, og der bør foretages beregninger af om der for en overholdelse af Miljøstyrelsens krav til støjen i skel er behov for særligt lydisolerende foranstaltninger.
                            


Trekronerhallen ved Trekronerskole.

Vægge skal sikre den fornødne lydmæssige adskillelse mellem idrætsanlæggets forskellige aktiviteter.                   
 
Der kan oftest opnås tilstrækkelig lydmæssige adskillelse mellem aktiviteterne uanset om væggene ønskes udført som tunge vægge eller som lette vægge,- herunder også selvom der alene ønskes anvendt glasvægge. Der kan dog omkring særligt støjende aktiviteter, som eksempelvis fitness-sale, være et behov for at anvende særligt lydisolerende vægge og specielle lyddøre.
 
Flere nyere halbyggerier opføres uden eller med kun få egentlige vægge. Når der arbejdes med åbne planer bør disse imidlertid disponeres ud fra nogle akustiske og støjmæssige overvejelser, bl.a. ved at forsøge at øge afstandene mellem støjende og støjfølsomme funktioner. Arbejdes der med skærmvægge er det en absolut betingelse, at der over disse er et effektivt lydabsorberende loft og en forholdsvis lav loftshøjde.

Forhold vedrørende mobilvægge beskrives særskilt.

Lydregulering

Rumgeometrien og facadernes geometri, form og struktur vil påvirke hallens akustiske forhold. Således vil eksempelvis parallelle gavle kunne medføre generende ekkofænomener, som kan kræve en materialemæssig bearbejdning eller beklædning. 
 
Der vil af hensyn til den akustiske dæmpning og for at reducere risikoen for gentagne lydrefleksioner mellem væggene nede i opholdszonen ofte være behov for at der etableres et vist omfang af lydabsorberende vægbeklædninger eller lydabsorberende felter i væggene.
 
 
Årsagen til at det specielt i idrætslokaler er nødvendigt at fordele lydreguleringen på såvel lofter som vægge, er at idrætshaller og gymnastiksale mv. oftest er store rum med en enkel geomtri og uden egentlig indretning eller møblering. I andre rumtyper vil møblering, indretning, gardiner og eventuel udsmykning ofte give et tilskud til rummets lydregulering netop nede i opholdszonen.
 

En gymnastiksal med en god akustisk regulering

I det følgende anføres en række muligheder og eksempler på akustiske bearbejdninger af vægge og facader. De anførte materialer skal i alle tilfælde vurderes i forhold til samtlige øvrige materialehensyn, eksempelvis krav vedrørende fugt, rengøring, brand, holdbarhed mv.