INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Fagentreprise

Kilde: Styr på byggeriet – om entrepriseformer til idræts,- kultur- og fritidsbyggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005

Generelt
Fagentrepriser kan ofte indbringe de billigste tilbud til gavn for den samlede økonomi, men bygherren har
til gengæld også ansvaret for alle led i byggeriet. Dette omfatter alt fra at indhente byggetilladelse, indgå
kontrakter med håndværkerne, koordinere arbejdet og til at sikre, at budgettet hænger sammen. Bygherren skal også selv håndtere de forberedende faser af byggeriet og udarbejde det udbudsmateriale, som entreprenørerne skal byde på.
Fagentreprisen afspejler traditionelt byggeriets oprindelige opdeling af fag, og giver bygherren mulighed for at sikre, at også mindre og lokale håndværksmestre får mulighed for at byde på opgaven. Bygherren får en stor indsigt i hele projektet og dermed optimal mulighed for at sikre, at byggeriet bliver som ønsket. Entrepriseformen medfører til gengæld mange selvstændige led, og det er bygherrens ansvar at koordinere arbejdet – både i forhold til den enkelte håndværker og på tværs af faggrænser.
Fagentreprisen kræver en omhyggelig planlægning og styring fra bygherrens side. En fagentreprise medfører derfor et stort ansvar, og mange bygherrer vælger derfor også at knytte professionelle rådgivere til projektet. Typisk en arkitekt og en ingeniør, men der kan også være tale om en advokat, som kan håndtere kontrakterne med de enkelte håndværkere.
 
Udbud
Det er bygherrens ansvar at udarbejde et udbudsmateriale, som entreprenørerne kan bruge som grundlag for at byde på opgaven. Udbudsmaterialet skal
være præcist udformet, da tvivl om udbudsmaterialet kommer entreprenørerne til gode.
I private byggerier uden offentlige midler kan bygherren altid indhente underhåndsbud - hvor man indhenter tilbud direkte fra nogle udvalgte virksomheder - når arbejdet ikke overstiger 3 mio. kr., eller hvis der er tale om en delydelse med en værdi på 500.000 kr. ekskl. moms eller derunder, og den samlede værdi af disse arbejder ikke overstiger 20 % af de samlede arbejders værdi.
I offentlige byggerier eller byggerier, der modtager offentlig støtte, skal Tilbudsloven
og EU-udbudsreglerne følges. Projektet skal udbydes i offentlig licitation, hvor alle kan byde, eller i en såkaldt begrænset licitation, hvor nogle udvalgte, efter en prækvalifikation, opfordres til at byde.
Uanset om der anvendes underhåndsbud eller licitation, skal opgaven altid tildeles den tilbudsgiver, der har den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
AB 92 kan danne det juridiske aftalegrundlag for fagentrepriser, hvis det nævnes i udbudsmaterialet.
 
Ansvar
Ved en fagentreprise skal bygherren indgå aftaler med hver enkelt entreprenør – lige fra mureren til blikkenslageren.
Bygherren skal stå for tilsynet og styringen af hele byggesagen og for koordineringen med alle entreprenørerne. Det er en stor og tidskrævende opgave og kræver oftest, at man udpeger en egentlig byggeledelse, der tager sig af de daglige og løbende opgaver. Byggeledelsens opgave er bl.a. at sikre, at
byggeriet skrider planmæssigt frem i den ønskede kvalitet og at lede den økonomiske styring af byggeriet.
Bygherren kan vælge at overdrage større eller mindre ansvarsområder til professionelle rådgivere og samarbejdspartnere, men jo mere ansvar man placerer hos andre, jo højere bliver budgettet typisk også.
 
Økonomi
Fagentreprise anbefales som tommelfingerregel til mindre projekter, men bygherren kan også vælge entrepriseformen til store projekter. Da der findes mange håndværksmestre inden for alle de forskellige fag, er der ofte stor konkurrence og dermed lavere priser. Ved større projekter skal bygherren påregne at stille økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af byggeriet.