INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Hovedentreprise

Kilde: Styr på byggeriet – om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005

Generelt
Bygherren har det overordnede ansvar for byggeriet, men skal kun indgå kontrakt med hovedentreprenøren.
Hovedentreprenøren har herefter ansvaret for at udvælge og indgå aftaler med håndværkere, underentreprenører og øvrige leverandører. Dette ansvar og det tidsforbrug, som bliver pålagt hovedentreprenøren, koster ekstra på budgettet, typisk en fast procentdel af det samlede budget, ofte mellem 8 og12 %. Til gengæld skal bygherren bruge langt mindre tid på indgåelse af kontrakter, på løbende koordinering, og i tilfælde af uoverensstemmelser skal bygherren kun forhandle med én part.
Som i fagentreprisen skal bygherren selv tage initiativ til at samarbejde med rådgivende arkitekter og ingeniører.
Betegnelsen hovedentreprise anvendes også på byggeprojekter, hvor enkelte mindre arbejder bliver udbudt selvstændigt i fagentreprise.
 
Udbud
Som i fagentreprisen er det bygherrens ansvar at udarbejde et udbudsmateriale, som entreprenørerne kan bruge som grundlag for at byde på opgaven. Bygherren kan enten udbyde byggeriet i licitation eller indhente underhåndsbud, og udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om:

  • Projektets omfang.
  • Bygherrens krav til kvalitet, materialer og udførelse.
  • Tidspunktet for påbegyndelse og afslutning.
  • Vilkår for betaling og sikkerhedsstillelse.
  • Hvorvidt AB 92 skal være gældende.
Såfremt AB 92 finder anvendelse, skal alle afvigelser fra AB 92 være tydeligt angivet og begrundet. Udbudsmaterialet skal også indeholde en tidsplan, oplysninger om eventuelle fortidsminder eller forurening, blød bund på ejendommen osv.
 
Ansvar
I en hovedentreprise har bygherren, som i fagentreprisen, ansvaret for at udarbejde den grundlæggende projektbeskrivelse af byggeriet.
De fleste bygherrer vælger derfor at gøre brug af uafhængige rådgivende arkitekter og ingeniører som projekterende i denne fase af byggeriet.
Hovedentreprenøren har ansvaret for håndværkerne – både for aftalerne med dem, for instruktionen af dem, for at tidsfristerne overholdes og også for at styre og holde sig inden for den aftalte entreprisesum.
Medmindre bygherren har aftalt det med hovedentreprenøren, har han ikke indflydelse på, hvilke håndværkere hovedentreprenøren vælger til at løse opgaven. Det skal bygherren have in mente, hvis han ønsker at give lokale håndværkere mulighed for at byde på opgaven eller at gøre brug af frivillig arbejdskraft.
 
Økonomi
Bygherren skal i afvejningen mellem en fag- og en hovedentreprise vurdere, om han er i stand til at styre byggeprocessen i en fagentreprise forsvarligt og for en mindre udgift end det salær, der er forbundet med en hovedentreprise.
Bygherren skal ved udvælgelsen af hovedentreprenøren være opmærksom på, at den entreprenør, der skal være hovedentreprenør, skal have de nødvendige kvalifikationer til at styre byggeprocessen og have økonomi til at stå for hele byggeriet. Det er langt fra alle entreprenører, der kan påtage sig opgaven som
hovedentreprenør. Konkurrencen er således ofte mindre end ved udbud i fagentreprise, hvilket kan få indflydelse på prisen, der typisk er højere end i en fagentreprise.
Derfor egner entrepriseformen sig som udgangspunkt også bedst til større projekter. Men den enkelte bygherre kan have særlige grunde til at vælge en hovedentreprise ved mindre projekter, og principielt kan man få bygget sin
private carport i hovedentreprise. Bygherren skal derfor foretage en konkret afvejning sammen med sine rådgivere for at vælge den helt rigtige entrepriseform.