INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Totalentreprise

Kilde: Styr på byggeriet – om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005

Generelt
Bygherren overlader væsentlige dele af den indledende udviklingsfase, projekteringen og hele byggeprocessen til totalentreprenøren. Dette medfører mindre ansvar og administration for bygherren i forhold til både fag- og hovedentreprisen. Til gengæld har bygherren også mindre indsigt og indflydelse både på arkitekturen, valg af leverandører og økonomien. I modsætning til fag- og hovedentreprisen er det også entreprenøren, der har ansvaret for at rådgive sig med arkitekter og ingeniører. Som bygherre kan det dog fortsat anbefales at alliere sig med en uafhængig bygherrerådgiver, der 100 % er på dennes side – både i forhold til kvalitet og økonomi.
Som ved hovedentreprisen betaler man totalentreprenøren mellem 8 og12 % af byggesummen for dennes større ansvar.
I modsætning til de øvrige entrepriseformer baseres totalentrepriseformen oftest på funktionelle krav til byggeriet. Bygherren skal sætte ord på sine krav og ønsker, men ikke nødvendigvis på byggemetoder, materialer og økonomi.
Den enkelte totalentreprenør vælger, eventuelt sammen med sine samarbejdspartnere og underleverandører, den udformning af byggeriet, de materialer og byggemetoder, som entreprenøren vurderer er bedst. Ved en licitation byder totalentreprenørerne derfor ikke alene på prisen, men på hele byggeriets udformning.
Hvis man som bygherre har afsat et bestemt beløb til byggeriet, kan man udbyde byggeriet i en såkaldt ’totalentreprise i omvendt licitation’. Her oplyser bygherren entreprenørerne om beløbet, og så konkurrerer entreprenørerne om at opfylde bygherrens krav bedst muligt inden for det afsatte beløb.
 
Udbud
Bygherren indbyder ofte en række totalentreprenører til at give tilbud på opgaven.
Umiddelbart kan det synes at være en fordel at få så mange bud som muligt, men på den anden side har den enkelte tilbudsgiver en større chance for at få opgaven, hvis færre deltager. Og desto større grund har entreprenøren til at udarbejde et godt projekt. Derfor bør bygherren nøje overveje, hvor mange han inviterer til at byde på opgaven.
For at begrænse mængden af tilbud og sikre en høj kvalitet kan bygherren også vælge at lave en prækvalifikation. I prækvalifikationen udvælger bygherren de totalentreprenører, som han ønsker at få et egentligt tilbud fra.
Bygherren skal give entreprenørerne rimelig tid til at udarbejde deres tilbud - typisk seks til otte uger.
Totalentrepriseaftaler skal indgås på baggrund af ABT 93.
 
Ansvar
Det er bygherrens ansvar at udarbejde udbudsmaterialet til entreprenørerne, og behovet for rådgivning omfatter, ud over assistance hertil, også bistand til bedømmelse af de indkomne tilbud samt kontrol og godkendelse af det færdige byggeri. Den egentlige planlægning af byggeriet udføres af totalentreprenøren, der dog ofte selv hyrer en rådgivende arkitekt og ingeniør til at bistå med dette.
Totalentreprenøren har også ansvaret for alle de håndværkere, der arbejder på byggepladsen, bl.a. murere, tømrere, elektrikere, tagfolk, blikkenslagere og malere.
 
Økonomi
Totalentreprisens ansvars- og arbejdsfordeling sparer bygherren for at bære det overordnede og daglige ansvar for byggeriet, og bygherren kan derfor spare både ”manpower” og tid. Til gengæld er entrepriseformen dyrere i forhold til f.eks. en fagentreprise, da entreprenøren tilsvarende har flere opgaver og større ansvar.
Totalentreprisen egner sig derfor som udgangspunkt bedst til større projekter.
Som tommelfingerregel siger man, at den totale entreprisesum skal være på mindst 10 mio. kr. Men der kan være masser af gode grunde til også at vælge udbudsformen til mindre projekter, hvis man altså kan få økonomien og kravene til byggeriet til at gå op i en højere enhed.