INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Partnering

Kilde: Styr på byggeriet – om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005

Generelt
Partnering er en forholdsvis ny samarbejdsform, hvor både planlægnings- og byggeprocessen foregår i åbenhed mellem byggeriets parter. Hensigten er, at parterne opnår en fælles forståelse for byggeriet, og at alle tager et ejerskab til projektet. Partnering kræver en tæt dialog mellem parterne, mange mødetimer og meget koordinering mellem de mange parter. Gevinsten for bygherren er stor indflydelse på byggeriet, en åben økonomi, færre konflikter og en effektiv byggeproces.
Ud over bygherre, arkitekt, entreprenør, håndværksmestre og ingeniør kan byggeriets fremtidige brugere også indgå som partnere.
Det kan f.eks. være klubmedlemmer, besøgende eller andre brugere af de planlagte faciliteter.
 
Udbud
Partnering kan gennemføres som en samarbejds-overbygning på både fag-, hoved- og totalentreprise, men processen kræver et projekt af en vis størrelse.
Det juridiske grundlag udgøres normalt fortsat af AB 92 eller ABT 93.
Udbyder bygherren sit byggeri i partnering, har vedkommende fastsat en pris fra begyndelsen – ’så meget må byggeriet koste’. De entreprenører, arkitekter og ingeniører, der byder, vil derfor ofte ikke udelukkende konkurrere på pris, men også på kompetencer. Det skal dog understreges, at bygherren også i partnering skal tildele opgaven til den tilbudsgiver, som enten har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller den laveste pris. Ved selve udfærdigelsen af partneringaftalen kan både over- og underskudsdeling aftales. Det anbefales, at bygherren rådfører sig med en bygherrerådgiver inden partnering iværksættes.
 
Ansvar
En partneringproces vil have mange møder i det nyetablerede projekt-team i begyndelsen. Her skal parterne tale sig ind på hinanden, byggeriets udformning ændres efter parternes ønsker, og økonomien skal forhandles på plads. Der skal udarbejdes et færdigt byggeprogram med pris og afleveringsdato.
Samarbejdsformen forudsætter, at de involverede parter hver især tager ansvar for de fælles beslutninger.
Man aftaler indbyrdes, hvem der har hvilke roller i processen. Hvem tager sig af arbejdsmiljø, kvalitetssikring og den løbende kontakt til brugerne, og hvem leder processen?
Som bygherre har man i partnering mere indflydelse på og ansvar for byggeriet end i andre udbudsformer, så man skal have gjort sig sine behov og ønsker klare på forhånd – og være parat til at lytte og bøje af for de andres argumenter.
 
Økonomi
Inden byggeriet går i gang, skal projektgruppen også beslutte detaljer om byggeriet – skal der f.eks. være olierede plankegulve eller parketgulve, vinduer i træ eller aluminium? Alle parter skal lægge deres egen økonomi åbent frem. Når alle parter har fuld indsigt i omkostninger og indtjening, kan alle også overskue konsekvensen af ændringer undervejs.
På de mange møder under byggeriet kommer mange diskussioner formentlig til at dreje sig om økonomi. Er der fordyrelser, må parterne skære et andet sted, for at budgettet holdes. Da dette er et fælles ansvar, kan det være en intensiv proces.