INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Opdelingen i faser

I et udviklingsprojekt omhandler de første faser: 
Behovserkendelse
Skitserende idéudvikling
Illustreret program 

I et standardprojekt omhandler de første faser: 
Behovsanalyse
Programmering
 Projektkonkurrence

De sene faser omhandler i begge projekttyper:
Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse
 
I de fleste projekter markeres overgangen mellem en fase og den næste. Markeringen kan bestå i færdiggørelse af bestemte dokumenter og tegninger. Disse vurderes i bygherregruppen, og det besluttes, om projektet skal fortsætte i den skitserede retning.
I udviklingsprojekter er det en fordel, hvis grænserne mellem faserne holdes åbne, så man kan vende tilbage til beslutninger taget i en tidligere fase.
I standardprojekter, og i de senere faser af udviklingsprojekter, er det normalt på forhånd at definere en række parametre, der markerer faseovergangene relativt præcist.

  • Tidsplaner
  • Aktiviteter
  • Opgaver
  • Honoreringer
  • Afleveringer
  • Beslutninger
 
Faseopdeling og beskrivelse af ydelser følger normalt en standardmodel udviklet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitekter. 
 
Bygherren og de lokale borgere og brugere indgår generelt meget aktivt i de tidlige faser, mens de senere faser med projektering og opførelse i højere grad overlades til de professionelle rådgivere og entreprenører. I beskrivelsen her er hovedvægten lagt på de problemstillinger, der berører bygherren og brugerne, mens den professionelle styring af projektering og udførelse forventes at være grundstof i rådgivere og entreprenørers faglighed.