INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Mødet med brugeren

Formålet med at inddrage brugerne er både, at de får mulighed at erkende deres behov, og at de fatter sympati for projektet. Brugerinddragelsen kan organiseres på mange måder, men det afgørende er, at brugerne involveres og tildeles en aktiv rolle. 

Informationsmøde

Formål
Informationsmøder tjener først og fremmest til at gøre borgerne interesserede i projektet og indgå i et udviklingsforløb.
Hvornår
Informationsmødet kan med fordel foregå samtidig med andre lokale begivenheder såsom byfest, sportsstævner, markedsdage, mv. Det vil ofte være en fordel at lægge det i en weekend, hvor flest muligt kan deltage.
Deltagere
Alle skal i princippet have mulighed for at deltage i informationsmødet, og der skal lægges op til en åben debat om idrætsanlæggets fremtid. 
Det kan også være en god idé at henvende sig direkte til bestemte borgere, som man mener kunne have en særlig interesse i projektet.
Forberedelse
I annonceringen og på mødet kan man vise eksempler på andre visionære projekter samt aktiviteter, man ikke normalt forventer på et idrætsanlæg. Det kan være med til at få borgerne til at indse, at projektet kan have noget at tilbyde dem, selvom de ikke dyrker idræt.
Program
På informationsmødet skal styregruppen informere om i hvor høj grad, brugerne kan regne med at blive inddraget i projektet - og på hvilken måde. Ligeledes bør styregruppen orientere om dens arbejde frem til informationsmødet.
Det kan være en god idé af få en udefrakommende procesleder til at fortæller om hvilke faldgruber, muligheder og potentialer, der kan være i den kommende proces.
Ved mødets afslutning kan brugerne tilkendegive, hvilke der har lyst til at indgå i det kommende workshopforløb.
Afholdes af:
Informationsmøder kan organiseres lokalt eller af en professionel procesrådgiver.

Opstartsseminar

Formål
Opstartsseminaret har til formål at sætte processen omkring udviklingen af projektet i gang og etablere et samarbejde mellem bygherre, proceskonsulenter, rådgivere og brugere. På opstartsseminaret begynder man på arbejdet omkring formuleringen af visionen for projektet.
Deltagere
Borgere, brugere, styregruppen, bygherregruppen, rådgivere, proceskonsulenter.
Forberedelse
Der opstilles en række scenarier, der skal arbejdes med i et ”fremtidsværksted”.
Scenarierne tager udgangspunkt i visionerne for det opgraderede anlæg. Som f.eks.: ”Hvis hallen skulle være byens centrum - hvordan skulle den så se ud?”
Program
Fremtidsværksted.
Tilmelding til kommende workshopper.
Husk at:
Indkalde lokalbefolkningen i god tid.
Annoncere i dags- eller lokalpressen.
Indkøbe papir, tuscher, pap, mv. til fremtidsværkstedet.
Afholdes af:
Opstartsseminaret afholdes af den lokale projektgruppe eller af professionelle procesrådgivere. 

Workshop

Ved at deltage i workshopperne kan brugerne indtage en meget aktiv rolle i udviklingsforløbet.
Workshoppen kan være organiseret som en del af den tværfaglige gruppes arbejde eller som et led i projektlederen eller den kunstneriske udviklers proces.
I workshopperne skal deltagerne ikke bare modtage information men snarere selv bidrage med viden, handling og prioriteringer. Aktiviteterne må ikke være baserede alene på samtale og sproglig udveksling, men skal indbefatte mere håndgribelige øvelser. Hvilke øvelser afhænger af, hvor man er i processen. En procesleder kan hjælpe med planlægningen.
Formål
Formålet med workshopforløbet er at udvikle, prioritere og konkretisere projektet i fællesskab.
Deltagere
Borgere, brugere, styregruppen, bygherregruppen, rådgivere, proceskonsulenter.
Forberedelse
Forskelligt fra workshop til workshop. Afhænger af, hvor man er i processen og hvilke problemer eller prioriteringer, man stå overfor.
Program
Forskelligt fra workshop til workshop. Afhænger af, hvor man er i processen og hvilke problemer eller prioriteringer, man stå overfor.
Workshopper bør planlægges til at vare mellem 3 og 5 timer. Der skal på den ene side være tid nok til at komme ind i stoffet, og på den anden side må deltagerne ikke blive trætte og ukoncentrerede. Derfor er 5 timer med indlagte pauser det maksimale, virksomme tidsrum.
Husk at:
Lave en plan over alle workshopdage fra starten af projektet.
Få folk til at melde tilbage, hvornår de kommer.
Send en ”reminder” ud ca. en uge før hver workshop.
Afholdes af:
Workshopper kan afholdes af den lokale projektgruppe, professionelle procesrådgivere eller af arkitekter med særlige kompetencer inden for området.

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Det er en fordel at etablere lokale arbejdsgrupper, der tager sig af særligt vigtige områder. Arbejdsgrupperne kan etableres inden for de fire fokusområder, Fornydinhal.dk påpeger er vigtige ved opgradering af haller: Kommunikation, drift, aktivitet og facilitet. De fire grupper har hver især ansvar for at varetage det pågældende område i workshopforløbet frem til, at den opgraderede hal skal ibrugtages.
Om behov og særlige ønsker kunne gruppernes arbejde f.eks. bestå i at kontakte og interviewe andre borgere eller specifikke grupper, som ikke er repræsenteret i arbejdet. Det kunne også være at bringe de konkrete løsningsforslag ud til en bredere kreds og indhente flere reaktioner og idéer.

Aktivitetskonfrontationer

Udtrykket ”aktivitetskonfrontationer” betyder, at interessenter konfronteres med andre aktiviteter end dem, de er fortrolige med i det daglige.
Formål
At blive konfronteret med hidtil ukendte aktiviteter, som kan vække nye behov og anvise nye muligheder.
Afholdes af:
Aktivitetskonfrontationer kan planlægges og udføres af professionelle instruktører, eller de kan udføres af lokale borgere, der gør usædvanlige ting på usædvanlige steder og tidspunkter.

Happenings

Lad de normale brugere og andre interesserede få en usædvanlig aften. Invitér f.eks. en kendt kok til at lave mad i hallens cafeteria eller del hallen op med mangefarvede stykker sejldug og lav en indisk basar med forskellige stemninger.
Formål
Det handler ikke så meget om at vise usædvanlige aktiviteter, men mere om at illustrere at der kan foregå helt andre ting, end man er vant til i de kendte rammer.
Dermed kan det blive nemmere at vinde opbakning til noget anderledes i et nyt projekt.
Afholdes af:
Lokale eller professionelle procesledere eller event-magere.

Afprøvning af fremtidige aktiviteter

Har man en vision om særlige nye aktiviteter, kan man ”importere” aktiviteten en aften eller en weekend.
Formål
Aktiviteten bliver introduceret og alle får et indtryk af de rum ,der kunne egne sig til at indeholde bl.a. denne aktivitet.
Program
Invitér et hold aktive til at lave en opvisning med efterfølgende instruktion.