INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        



Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Visualiseringer

Visualiseringer kan understøtte den ”design-konfrontation”, der er nødvendig for, at brugeren erkender behovene og ser de løsningsmuligheder, der ikke tidligere var kendt.
Visualiseringerne vil ofte blive udført af arkitekter, der skitserer og samler referencer. De kan dog også udføres af illustratorer, tegneserietegnere og kunstnere, der har det til fælles, at de kan formidle det sagte ord visuelt.   

Referencer

Interessenter kan konfronteres med nye løsningsmuligheder gennem referencer som f.eks. tegninger, fotos eller film fra andre tilsvarende projekter, hvor man har realiseret innovative løsninger.
Hvis man vil have det fulde udbytte af referenceprojekterne, er det oplagt at tage på en studietur, hvor man kropsligt oplever hele den rumlige virkelighed og den måde, hvorpå aktiviteterne udfylder rummet.
Referencer behøver ikke at være hele byggerier, men kan også være udsnit, der beskriver særlige, relevante stemninger som f.eks. lysindfald i et udstillingsrum osv.

Diagrammer

Diagrammer er en enkel metode til at illustrere sammenhænge mellem forskellige aktiviteter og faciliteter. Man kan tegne en boble for hver aktivitet og så forbinde bestemte aktiviteter med streger. Alle kan tegne med på et diagram, som på den måde kan gøres til et aktivt værktøj for brugerne.
Diagrammer kan også bestå af brikker, der hver især repræsenterer forskellige funktioner, og som så kan flyttes rundt på.
Diagrammerne skal holdes relativt abstrakte, så de kun symboliserer funktioner og ikke antyder form.

                                                                      Maria Keinicke Davidsen

Skitser

Skitser er arkitektens klassiske redskab til at konkretisere løsninger og form.
Skitser kan gengive arkitektens idéer mere eller mindre detaljeret og gøre sproglige overvejelser meget håndgribelige. De kan antage mange former:
Arkitektskitsen kan være:

  • En plan, der sætter størrelse og form på et funktionsdiagram.
  • Et perspektiv, der giver et rumligt indtryk af en idé.
  • En detalje, der viser essensen i projektet.

Skitser er på en gang meget konkrete og alligevel langt fra virkeligheden - og svære at forstå for nogle.
Enkelte brugere vil kunne bidrage med at tegne, men det kan ikke forventes af alle.
Man skal være opmærksom på, at både arkitekter og brugere kan blive så betaget af tidlige skitser, at der blokeres for yderligere udvikling af projektet.
Skab derfor altid flere alternative tegninger som løsning på samme problemstilling.

                                                                  

Collager

Collager kan være en blanding af skitser, referencer, modelbilleder og sproglige ytringer, der tilsammen er et kompleks udsagn om et projekt.
Det er ofte mere uforpligtende at klippe og klistre end at tegne skitser. Derfor kan det være en god måde at aktivere brugerne og samtidig sikre, at flest mulige er med.

                                                 Alt.Itude Arkitekttegnestue
Collager fortæller sjældent en entydig historie, men er god inspiration for den arkitekt, der skal konkretisere projektet.
Collagerne kan forberedes systematisk, så deltagerne får udleveret en slags færdige ”byggeklodser”, der angiver rumstørrelser, funktioner og kvaliteter. Brugerne skal så sammensætte ”byggeklodserne”, så de danner de ønskede helheder og prioriteringer.

                                                                      Maria Keinicke Davidsen

Modeller

Modellen er et klassisk værktøj for arkitekten.
Modeller kan antage mange former.

  • En hurtig skitse i pap eller skum, der bruges til at undersøge forskellige rumlige muligheder.
  • En præsentationsmodel, der giver et ”endeligt” indtryk.
  • En detailløsning af f.eks. et bestemt lysindfald, som dermed kan fotoregistreres.
  • En ”collage” som lægfolk selv er med til at bygge med de forhåndenværende materialer.

Modeller er på en gang meget konkrete og alligevel langt fra virkeligheden. De kan være svære at forstå for nogle: En hvid papmodel betyder ikke nødvendigvis, at bygningen bliver hvid i virkeligheden.

                                                                                 NORD Arkitekter

IT-baserede simuleringer

Moderne computerteknologi har gjort det muligt at:

  • Fremstille fotorealistiske simuleringer af bygninger, der endnu ikke er opført.
  • Lave collager, der blander foto, modelfoto, håndtegninger og computertegninger.
  • Opbygge hele projekter som virtuelle rum, betragteren kan gå på opdagelse i.

Fotorealistiske simuleringer er stadig mere ressourcekrævende at fremstille end håndskitser. Derfor bruges de ofte primært til at illustrere færdige projekter. Blandingscollager er relativt nemme at fremstille og anvendes tit. I nærmeste fremtid vil udviklingen gå stærkt på dette område, og flere byggerier vil fra første dag blive udviklet som tredimensionelle modeller.
Risikoen ved de computergenererede tegninger er, at de kan få projektet til at se meget færdigt ud på et tidspunkt, hvor det endnu er helt åbent.
Skab derfor altid flere alternative skitser som løsning på samme problemstilling.