INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Prioriteringer

Alle projekter har et budget men for det meste også flere idéer og behov, end der kan realiseres for pengene. Derfor skal der prioriteres blandt ønsker, behov og konkrete løsningsmuligheder.
For at gøre prioriteringen mere håndgribelig kan man anvende forskellige redskaber som f.eks. spil.  
 
Spil er gode til at behandle komplekse problemstillinger på en simpel måde, så flest muligt kan deltage aktivt.
 
Hvilke spil, man skal bruge, afhænger af den lokale situation og den konkrete opgave. Typen af spil, mængden af dem og spillenes formål skal overvejes nøje og planlægges, så brugerne ikke bliver trætte af legen.
 
Enkelte arkitekttegnestuer har, især gennem de senere år, specialiseret sig i at udvikle spil. De fleste spil er opfundet i forbindelse med konkrete projekter og evt. senere gjort generelt anvendelige.
En proceskonsulent, eller en tegnestue med erfaring på det område, kan udvikle eller tilpasse spil til de særlige behov, problemer og projekter. Ligesom de kan hjælpe med at planlægge og gennemføre spillene. 

Prioriteringsspil

Formål
Prioriteringsspillet anvendes til at prioritere mellem ønsker af både visionær og konkret karakter.

Deltagere

Det spilles i en gruppe af interessenter. Det må overvejes, om det er gavnligt af sammensætte grupper, der både består af brugere og rådgivere, eller om rådgiverne vil begrænse brugernes frie udfoldelse i den konkrete situation.

Anvendelse

Prioriteringsspillet kan bruges:
Som første opsætning af scenarier, hvor deltagerne ud fra nogle generelt formulerede situationer prioriterer, hvad der er vigtigt i den enkelte situation.
Til at kortlægge prioriteringer i forbindelse med en konkret løsningsskitse.
Til at prioritere mellem hvilke konsekvenser af en given løsning, man vægter henholdsvis højt og lavt.

Forberedelse
Der er en del forberedelse forbundet med prioriteringsspillet
Lav en spilleplade, der har tre vandrette rækker svarende til høj, middel og lav prioritet. Udfør det relevante antal lodrette kolonner svarende til de emner/kategorier, man ønsker at prioriterer imellem.
Informer om reglerne for spillet på en måde, så de er let tilgængelige for deltagerne. Det er vigtigt at have regler for hvor mange kort, der må være på hvert prioriteringsniveau. Spillet vil kun have relevans, hvis mulighederne for at prioritere begrænses.
Lav en række kort, der kan skrives på og i en størrelse, der passer til spillepladen.
Køb noget, der kan holde kortene i lodret position. F.eks. ”næb på klips”, bordkortholdere eller klemmer. Indkøb tuscher.

Metode
Metoden til anvendelse af spillet afhænger af den konkrete anvendelsesform.
Her beskrives, hvordan spillet bruges til at opstille og prioritere, hvad der er vigtigt i forskellige scenarier.
Deltagerne opdeles i grupper, så der er ca. 6-8 deltagere i hver gruppe.
Spillepladerne fordeles til grupperne.
Grupperne bliver hver tildelt et på forhånd defineret scenarium at prioritere inden for.
Eks: For scenariet ”Hallen som byens fremtidige centrum” spørges der: ”Hvad er særligt vigtigt, hvis hallen skal blive byens centrum?”
Kortene udleveres, og der skrives en række vigtige udsagn om projektet som f.eks. ”I hallen som byens centrum er der åbent for alle”, ” I hallen som byens centrum er der kontakt mellem ophold og aktiviteter” eller ” I hallen som byens centrum kan alle faciliteter bruges frit ”. Nogle kort kan forberedes på forhånd af procesledelsen som inspiration for deltagerne.
Deltagerne stiller kortene op på pladen, således at udsagnenes vigtighed prioriteres. Kortene skal stilles op, så de står i den rette kolonne, og så de overholder reglerne omkring antal af kort på hvert prioriteringsniveau.
Resultatet af prioriteringen fremlægges af gruppen og begrundes.

Efter afslutningen af spillet tager arkitekten prioriteringerne med hjem og anvender dem som grundlag i udformningen af løsningsskitser.


                                                                      Maria Keinicke Davidsen

Pris versus værdi

De fleste prioriteringer påvirkes af den pris, det reelt koster at tilvælge bestemte aktiviteter eller faciliteter.

Formål
At skabe overblik over hvad en løsning koster sammenholdt med, hvor højt man vil prioritere den.

Deltagere

Brugere, rådgivere, procesledere.

Anvendelse

Kan anvendes flere gange i løbet af processen. Fra de helt indledende faser til de senere sparerunder.

Forberedelse

Der laves et koordinatsystem med ”værdi” ud ad x-aksen og ”pris” op ad Y-aksen på en planche eller en tavle.
Der uddeles ”post-it”-sedler og tuscher.
Der medbringes en række prisoverslag på forskellige løsninger, der må anses som værende mulige valg i forbindelse med projektet.

Metode
De ønskede løsninger skrives ned på ”post-it”-sedlerne, og det diskuteres i gruppen, hvor sedlerne skal placeres i forhold til pris og værdi. Det er en fordel, hvis brugerne forholder sig til løsningens værdi for dem, og de professionelle rådgivere fastlægger priseniveauet for løsningen.
Når alle sedler er placeret, kan man danne sig et overblik over, om man har prioriteret mange dyre tiltag eller, om man har ramt en fornuftig økonomisk balance.
Ud over at kortlægge, hvordan man rammer et økonomisk fornuftigt niveau og samtidig får det, man prioriterer højest, lægger opgaven op til en diskussion om, hvorvidt et projekt skal baseres på ét dyrt, men vigtigt, tiltag eller en række mindre forbedringer. 


                                                                                NORD Arkitekter

Den røde tråd

Formål
At opsamle prioriteringer og skabe et ”politisk udsagn” om, hvad der skal bringes med videre i projektet.

Deltagere

Brugere, rådgivere, proceskonsulenter.

Forberedelse

Opsæt en planche med to kolonner: Plus til den ene side og minus til den anden.

Metode

På baggrund af f.eks. et prioriteringsspil tages de elementer ud, der har fået flest og færrest ”point”. Disse overføres til planchen på henholdsvis plus og minussiden. Resultatet er et udsagn om, hvad der bringes videre i projektet, og som kan verificeres blandt deltagerne.


                                                                                 NORD Arkitekter