INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Konsekvenser

Afdækning af konsekvenser er essentielt for at brugere og rådgivere kan forholde sig til de skitserede løsninger.

Styrker og Svagheder

Formål
At kortlægge konsekvenserne af en given skitseret løsning.

Anvendelse
Styrke/svaghedsskemaet kan tages i brug, når der foreligger konkrete løsningsskitser eller scenarier, som interessenterne skal forholde sig til.

Deltagere
Brugere, rådgivere, proceskonsulenter.

Forberedelse
Der udformes en plade med styrker og svagheder sat op over for hinanden i de grupper, forslaget skal analyseres ud fra. F.eks. kommunikation, drift, aktivitet og facilitet.
(billede af Nord plade)
Der udformes en række kort. Der fordeles et kort pr. person magen til spillepladen. Hvis der gennemgås flere løsningsforslag, skal der være et kort pr. person pr. forslag.  
Medbring tuscher.
Medbring små klistermærker.


                                                                                NORD Arkitekter
Metode
Mens projektet/løsningsforslaget gennemgås, skriver deltagerne kommentarer til det fremlagte. Der skrives plus ved projektets styrker og minus ved dets svagheder.
Når kommentarerne er skrevet ned, diskuteres de i grupper. De individuelle styrker og svagheder diskuteres og samles til et udsagn i hver kategori.
Alle grupper hænger deres planche op med styrker og svagheder. Hvis der er gennemgået flere forskellige forslag eller løsningsmuligheder, vil der være flere plancher pr. gruppe.
Brugerne tildeles hver især en række klistermærker. Mærkerne sættes på de udsagn, den enkelt bruger synes er særligt vigtige, hvad enten det er en særlig vigtig fordel eller en særlig vigtig ulempe.
Skemaet kan udvides ved, at lade tekniske eksperter i akustik, lys, klima og konstruktion noterer deres faglige kommentarer til løsningsskitserne for derefter at lade brugerne prioritere, hvad de finder vigtigst.


                                                    Maria Keinicke Davidsen


Barrierespil


Udviklet af Copenhagen X

Formål
At sikre processens fortsatte fremdrift når der opstår tilsyneladende uoverskuelige forhindringer. Samt at undersøge konkrete udfordringers løsningsmuligheder og barrierer.

Anvendelse
Anvendes særligt sidst i de tidlige faser og når der opstår forhindringer.

Deltagere
Brugere, rådgivere, proceskonsulenter.

Forberedelse
Formulering af udfordringer.
Fremskaffelse af barrierespil.

Metode
I den centrale start-trekant beskrives den udfordring, man vil undersøge.
Tre forslag på udfordringens løsning beskrives og sættes på gule trekanter. Disse placeres på hver side af den grå start-trekant.
De barrierer, der kan være forbundet med disse løsninger, skrives op på sorte trekanter og lægges til løsningerne.
Forslag til, hvordan barriererne kan overkommes, noteres på gule trekanter.
Hvis der er særlige elementer, der skal undersøges, lægges der et ”?”, og undersøgelsen beskrives. Rådgiverne skal tage ”?” med hjem og finde svaret.

Gennemførelse af barrierespillet opstiller nogle løsningsmuligheder og disses eventuelle barrierer. Spillet muliggør, at processen kan fortsætte på trods af eventuelle forhindringer.


                                                                     Maria Keinicke Davidsen