OM >         KONTAKT >
       
Projektbeskrivelse Rådgiverkriterier > Info >
 
 
 
 
 

Projektbeskrivelse

 

Der bliver stadig større fokus på bæredygtighed - også indenfor byggeriet. Byggeriets miljøpåvirkninger er mange og meget forskellige, og de stadigt voksende krav til idrættens bæredygtige tiltag, vil fremover kun øges. Problemet er, at når det kommer til viden om de særlige problemstillinger og bæredygtige løsninger indenfor idrættens byggeri, er litteraturen og de tilgængelige data særdeles sparsomme.
Det samme gælder antallet af eksisterende idrætsfaciliteter, både i ind- og udland, som er bygget efter bæredygtige principper. I de eksisterende tilfælde er der desværre ofte indgået et arkitektonisk kompromis, for at opnå et økologisk/bæredygtigt byggeri.

 

Center for Idræt og Arkitektur har oprettet en vidensdatabase, der samler og formidler landets viden indenfor bæredygtige idrætsfaciliteter. Denne skal være med til at inspirere bæredygtige og formgivende kvaliteter i arkitekturen.
Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der er med til at fremme og belyse bæredygtighed indenfor idrætsfaciliteter. Projektet er et samarbejde på tværs af forskellige faggrupper indenfor arkitektur, idræt, sundhed og bæredygtighed, for at lave en samlet vidensdatabase. Vidensdatabasen rummer bæredygtige eksempler og forslag til forbedringer, samt nytænkning af bæredygtige idrætsbyggerier.

 

Baggrund

Ved bæredygtighed forstås en proces, et produkt eller en metode, der er i overensstemmelse med de aktuelle behov, uden at sætte fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov, på spil. En bæredygtig udvikling skal forbedre den enkeltes levevilkår, samtidig med at miljøet sikres på kort og lang sigt. Der er tre mål med en bæredygtig udvikling: Den skal være økonomisk effektiv, socialt afbalanceret og miljømæssigt forsvarlig. Undersøgelser peger på, at det vil medføre betragtelige omkostninger for verdenssamfundet, hvis vi undlader at handle.

 

I Danmark bruger vi næsten halvdelen af det samlede energiforbrug i vores bygninger, blandt andet til opvarmning og belysning. Bygningsområdet kan derfor bidrage væsentlig til løsningen af klimaproblemet, hvis alt nybyggeri bliver mere energivenligt, og den eksisterende bygningsmasse energirenoveres.

Undersøgelser viser, at det i 2050 vil være muligt at sætte bygningsmassens energiforbrug ned til ca. 20-40 pct. af det nuværende. Hermed er der grundlag for at dække det resterende energibehov alene med vedvarende energi. (kilde: DTU Klimateknologi)

 

Men der er langt fra plan til handling. Nogle af forklaringerne på, hvorfor der ikke sker mere, når det hverken er dyrere eller dårligere at bygge meget mere bæredygtigt, er:

 

  • Der er en stor uvidenhed hos planlæggere og bygherrerne om nye byggemetoder og principper.
  • Det er svært at danne sig et overblik over mulighederne, og få den specifikke rådgivning.
  • Viden indenfor bæredygtigt idrætsbyggeri ligger hos forskellige rådgivere, uden et samlet overblik.

 

Byggeriets energi og ressourceforbrug er stort, og er med til at belaste vores omgivelser og bidrage til fremtidens klimaproblemer. Indenfor bolig- og kontorbyggeri har der i de seneste år været stor fokus på at reducere energiforbruget. Men indeklima, forbrug og social bevidsthed er lige så vigtige parametre, der skal indtænkes i fremtidens idrætsfaciliteter. Det er emner, der endnu ikke har været særligt fokus på.

 

Miljøbesparende initiativer, sociale forhold og økonomiske tiltag for de eksisterende og fremtidige idrætsfaciliteter bør medtænkes i planlægningen, og inden fremtidig byggeprocesser iværksættes.

Eksempler på bæredygtige tiltag kunne være, at genanvende overskudsenergien fra elværkerne til at oprette termiske bade om vinteren. Eller udnytte kasserede materialer, som gamle shippingcontainere til at bygge idrætsrum, og derved ikke kun spare på bygningsomkostningerne, men også skabe nye og anderledes idrætsfaciliteter.

Det vil i de fleste tilfælde være vanskeligt at imødekomme alle parametre indenfor bæredygtighed. Det er derfor nødvendigt at udvikle simple redskaber til, at skabe et nemt og inspirerende overblik over fremtidige tiltag.